pühapäev, 6. märts 2016

Miks läheb Andmevara AS müüki?

Vigala vallal on lõpuks uus koduleht! See asub praegu aadressil http://vigala.kovtp.ee/.

Oli ka aeg! (Tahaks teada, miks see nii kaua viibis…)

Nii et uus pakkuja on Kohaliku omavalitsuse teenuseportaal, kes tutvustab ennast nii:

KOVTP teenust pakub AS Andmevara. Oleme infotehnoloogia ettevõte, kelle aktsiate valdajaks on Siseministeerium. Põhilised tegevusalad on registrite, andmebaaside ja infosüsteemide arendus, pidamine ja hooldus, infotehnoloogiliste terviklahenduste väljatöötamine, infotöötluse töökeskkonna kujundamine ja selle valdkonna hanked ning infoteenused registritelt. Väljatöötatud lahendustele tagame garantii, hoolduse, kasutajatoe. Kliendi soovil pakume täislahendusena ka realiseeritud infosüsteemide majutusteenust meie IT keskkonda.

Väga sümpaatne. Nõustun vallaga, seda oleksin ka valinud.

Aga ilmselt on see tutvustus juba vananenud. Lugesin uudiseid:

Riigifirma läks enampakkumisele (18. veebruar 2016):

Eile kuulutas riik välja IT-firma Andmevara müügi enampakkumise.

Andmevara on plaanis müüa aprilli lõpuks (24. november 2015):

Siseminister Hanno Pevkur allkirjastas käskkirja riigile kuuluva äriühingu AS Andmevara aktsiate võõrandamiseks. (…)

Enne seda, 1. jaanuariks, viiakse riigile strateegiliselt oluline rahvastikuregister Andmevarast üle siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskusesse (SMIT).

„On põhjust uskuda, et leiame Andmevarale ostja – ettevõte on kasumlik, tugeva meeskonna ja hea kliendiportfelliga ning selle tegevustel on potentsiaali mitte ainult Eestis, vaid ka välismaal,“ ütles siseministeeriumi varade asekantsler Riho Kuppart. (…)

Aga miks? AS Andmevara nõukogu kirjutas 21. novembril 2014 (Võimalikud muudatused AS Andmevara töökorralduses 2015. aastal):

Siseministeeriumi haldusalas on hetkel kaks eraldiseisvat info- ja kommunikatsioonitehnoloogia organisatsiooni - AS Andmevara ning Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT).

Võttes aluseks valitsuse poliitika konsolideerida ja muuta efektiivsemaks riigi tugiteenuseid, algatas Siseministeerium ettevalmistused AS Andmevara tegevuse ümberkorraldamiseks ja aktsiate võõrandamiseks. Mõlemad organisatsioonid on käesoleval ajal tugevamad kui kunagi varem, mis võimaldab vajalikke muudatusi kavandada ja kvaliteetselt ellu viia.

Esimese tegevusena analüüsivad töörühmad riigile strateegilist huvi pakkuvate teenuste (eeskätt rahvastikuregister) AS-ist Andmevara SMIT-i üleviimise võimalusi. Lõpliku otsuse teenuste üleviimiseks või jätmiseks AS-i Andmevara ning aktsiate võõrandamiseks teeb valitsus 2015. aasta kevadsuvel. Esialgse kava järgi võõrandatakse AS Andmevara aktsiad avaliku enampakkumise teel pärast riigile strateegiliselt oluliste teenuste SMITi üleviimist. AS Andmevara jätkab avatud turule suunatud teenuste pakkumisega nagu IT-majutus, tarkvaraarendus ja digiteerimine.

Hmm… nii et valitsus otsustas „konsolideerida ja muuta efektiivsemaks riigi tugiteenuseid“. Riigile oli ebaefektiivne, et meil oli kaks eraldiseisvat IT organisatsiooni.

Mis on SMIT ja mis on RIA? Vikipeedia ütleb, et Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT) on Eesti Siseministeeriumi haldusalas olev riigiasutus, kelle ülesanded on nt.

  • IKT lahenduste ja süsteemide hankimine, arendamine ja haldamine ning nende tegevuse korraldamine;

  • id-kaardi arendamise ja turbe korraldamine;

  • IKT valdkonna riigihangete korraldamine;

  • küberturbe standardite rakendamise korraldamine ning küberturbealaste soovituste väljatöötamine ja ettepanekute tegemine nende rakendamiseks.

Ja Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi haldusalas tegutsev riigiamet, mis koordineerib riigi infosüsteemi arendamist ja haldamist, korraldab infoturbega seotud tegevusi ja käsitleb Eesti arvutivõrkudes toimuvaid turvaintsidente. RIA konsulteerib avalike teenuste osutajaid, kuidas oma infosüsteeme nõuetekohaselt hallata ja teostab nende üle järelevalvet. Lisaks on RIA Euroopa Liidu struktuuritoetuste rakendusüksus.

SMIT on asutus, RIA on amet. SMIT on Siseministeeriumi oma, RIA on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi oma.

Saan aru, et Andmevara AS oli „liigne“ asutus, kelle tegevuse jagati ümber teistele asutustele.

Aga millest ma aru veel ei saa: Kas see KOVTP osa ei ole siis „riigile strateegiliselt oluline“ ja läheb müüki? Riik arendab KOVidele mõeldud veebilahenduse, mis ilmselt hästi töötab ja toob rahagi sisse, ja siis müüb ta selle lihtsalt maha!? KOVidest saab üleöö kellegi eraettevõte kliendid. Kas nad ise ka tahtsid seda? Mis juhtub nende andmetega kui nad tahavad teisele teenuseosutajale üle minna?